Regulamin

§1 Warunki wypożyczenia sprzętu.

 1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest zawarcie umowy wypożyczenia pomiędzy prowadzącą działalność gospodarczą osobą Górska Małgorzata pod nazwą Wypożyczalnia Turystyczna o nr NIP 954-103-41-79 zwaną w dalszej części Wypożyczalnią, a osobą lub firmą wypożyczającą zwaną w dalszej części Wypożyczającym.
 2. Umowa spisywana jest przez Wypożyczalnię na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem, na czas określony podany przez Wypożyczającego.
 3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności wymaganej przedpłaty w wysokości i terminie wskazanym w cenniku lub e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.
 4. Rezerwację należy opłacić przez stronę internetową Wypożyczalni, gotówką przy odbiorze osobistym lub na konto

Górska Małgorzata 87 1140 2004 0000 3802 7636 0232

 1. Niewpłacenie przedpłaty w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji wniesiona przedpłata nie podlega zwrotowi.
 2. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linka w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji, co nie oznacza zwrotu wniesionej przedpłaty.
 3. Podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla Wypożyczalni w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu.
 4. O wysokość kwoty pobieranego depozytu decyduje wartość wypożyczanego sprzętu.
 5. Wysokość stawki dziennej jest regulowana w zależności od długości najmu, zgodnie z cennikiem oraz przyznanymi rabatami. W niektórych przypadkach Obsługa może podjąć decyzję o obniżeniu stawki kaucji lub całkowitym jej zniesieniu.
 6. Jeśli odbiór sprzętu następuje po godzinie 15:00 opłata za dany dzień nie będzie naliczana (obsługa skoryguje koszt przy wydawaniu sprzętu). W soboty po godzinie 13:00.
 7. Przy wypożyczeniu na więcej niż 1 dzień opłata za dzień, w którym zwrot nastąpi do godziny 12:00 nie jest naliczana. W niedzielę wypożyczalnia jest nieczynna.
 8. Opłata jest ustalona za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu użytkownia.
 9. Wypożyczany sprzęt jest w pełni sprawny technicznie.
 10. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstwa awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków.
 11. Faktury będą wystawiane na koniec okresu wypożyczenia.

§2 Zobowiązania Wypożyczalni.

 1. Wypożyczalnia oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych wad.
 2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu Wypożyczalnia ma obowiązek zapoznać Wypożyczającego z instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu, jeśli Wypożyczający wyrazi taką wolę.
 3. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania sprzętu.
 4. Wypożyczalnia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Wypożyczającego i nie przekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody Wypożyczającego.

§3 Zobowiązania Wypożyczającego.

 1. Wypożyczający przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością Wypożyczalni, z obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie.
 2. Wypożyczający oświadcza, że zna instrukcją obsługi i posiada przeszkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
 3. Wypożyczający ma obowiązek sprawdzenia stanu technicznego przedmiotów najmu i zgłoszenie wszelkich uszkodzeń przed odebraniem sprzętu z Wypożyczalni.
 4. Wypożyczający zobowiązuje się wnieść opłatę w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni/godzin najmu przez stawki według obowiązującego cennika. W przypadku zwłoki w płatności, Wypożyczalnia uprawniona jest do żądania ustawowych odsetek.
 5. Wypożyczający zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody Wypożyczalni.
 6. Od chwili odbioru sprzętu od Wypożyczalni do momentu jego zwrotu Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie, kradzież lub dewastacje. Wypożyczający ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania fakt zaginięcia przedmiotu wypożyczenia.
 7. W przypadku zaginięcia lub utraty sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest do wyrównania strat Wypożyczalni w wysokości wartości rynkowej sprzętu najmu lub odpowiedniej części jego wartości w przypadku uszkodzenia.
 8. W przypadku uszkodzenia wypożyczonego sprzętu Wypożyczający pokrywa wszystkie koszty związane z jego naprawą na podstawie rachunku przedstawionego przez Wypożyczalnię. Czas naprawy sprzętu liczy się jako czas wypożyczenia ze wszystkimi skutkami finansowymi.
 9. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nieprzestrzeganie instrukcji obsługi, zasad bezpieczeństwa i dobrych praktyk będą obciążały Wypożyczającego.
 10. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek użytkownia przedmiotu najmu przez Wypożyczającego ponosi Wypożyczający.
 11. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 12. Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu pobytu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z Obsługą. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.
 13. Koszty transportu ponosi Wypożyczający.

§4 Zwrot sprzętu.

 1. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić przedmiot wypożyczenia w ustalonym w umowie terminie zwrotu. W przypadku nie dotrzymania terminu oddania sprzętu do Wypożyczalni, Wypożyczający zostanie obciążony dodatkową płatnością za kolejne dni wypożyczenia
 • według cennika w przypadku telefonicznego uzgodnienia z Wypożyczalnią przedłużonego terminu zwrotu sprzętu,
 • według stawek zawartych w cenniku zwiększonych o 50% przy samowolnym wydłużeniu okresu wypożyczenia.
 1. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony.
 2. W przypadku zwrotu nieoczyszczonego przedmiotu najmu, Wypożyczający poniesie koszty czyszczenia w wysokości wypożyczenia sprzętu na 2 dni.

§5 Zerwanie umowy wypożyczenia.

 1. Zerwanie umowy wypożyczenia następuje w przypadku używania wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami dobrej praktyki.
 2. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego przedmiotu.

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem Twoich danych jest prowadząca działalność gospodarczą Górska Małgorzata, z siedzibą przy ul.Sikorskiego 36/18, 40-282 Katowice o numerze NIP 9541034179 . Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: pozyczam@outlook.com, telefonicznie pod numerem +48 729405408 lub pisemnie na w/w adres siedziby.
 2. Twoje dane będą przetwarzane w celu zawarcia umowy najmu sprzętu turystycznego. Treści marketingowe będę dostarczane w formie wiadomości e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a) RODO, tj. wcześniejsze wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz art. 6 ust. 2 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

3.Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Twoich danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres, nr telefonu, e-mail).

4.Twoje dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim w celu realizacji przesyłki wynajmowanego sprzętu.

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora (minimum 3 lata), chyba że wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.
 2. Uprzejmie informujemy, iż przysługują Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Twoich danych osobowych:

a) prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
b) prawo do usunięcia i sprostowania danych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania;
d) prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);

 1. Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę możesz odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: pozyczam@outlook.com .
 2. Dodatkowo masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 3. Informujemy, iż Twoje dane zostały uzyskane przez administratora bezpośrednio od Ciebie, podczas wypełniania formularza umowy najmu, wypełniania formularza rezerwacji na stronie internetowej pozyczam.outlook.com lub przekazane podczas rozmowy telefonicznej.
 4. Pragniemy zapewnić, iż administrator danych Górska Małgorzata dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.